ขั้นตอนการขออยู่นอกเวลาราชการ
เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดให้เปิดประตูเข้าอาคารมหาวชิรุณหิศ เวลา 7.00 น. และ ปิดประตูเวลา 18.00 น.ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนิสิตที่มีความจำเป็นต้องอยู่นอกเวลาราชการหลังเวลา 21.00 น. ต้องกรอกแบบฟอร์มขอปฏิบัติงานนอกเวลาที่ คุณมนสิชา (ห้องธุรการชั้น 16) โดยปฏิบัติดังนี้

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออยู่นอกเวลาราชการ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมเซ็นรับรองโดยต้องมีนิสิตผู้อยู่ร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คน (ระดับปริญญาตรี ต้องมีพี่ระดับปริญญาโท-เอกอยู่ร่วมอย่างน้อย 1 คนและแจ้งรายชื่อผู้อยู่นอกเวลาทุกคน

2. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มรายนามนิสิตที่ขอปฏิบัติงานนอกเวลา อาคารมหาวชิรุณหิศ

3. ส่งแบบฟอร์มที่คุณมนสิชา เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาลงนาม ก่อนเวลา15.00 น. โดยส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการและจะได้ดำเนินการจัดส่งคณะฯ ต่อไป

หมายเหตุ
- หัวหน้าภาควิชามีสิทธิพิจารณาไม่อนุญาตตามที่เห็นสมควร หรือในกรณีมีความจำเป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือทางราชการ
นิสิตที่อยู่ปฏิบัติงานหลังเวลา 21.00 น. ให้อยู่ภายในพื้นที่ภาควิชาเท่านั้น