News

ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมเป็นเครือข่ายของ TBRC เพื่อให้บริการชีววัสดุ
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนาภา อธิกิจ นิสิตปริญญาโทของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัล Best Poster ในงาน TSB สาขา Bioenergy and Biomass
คณะเยี่ยมชมจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นตัวแทนเข้าร่วม Asian Students Environment Platform 2017
ขอแนะนำหนังสือกระบวนการผลิตทางชีวภาพ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง โดย รศ.ดร.สุชาดา จันทร์ประทีบ นภาธร
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนเครือข่ายการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์ ที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2560
ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ฯ
ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์อัญชริดา สวารชร ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559