ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดที่ 
http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php

•Graduate School website > Scholarships
https://www.grad.chula.ac.th/en/scholarship.php?type=1

•Office of Academic Affairs Chulalongkorn University website > Scholarships

http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/international_scholarship.html

•งานวิชาการและจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ > ทุนการศึกษา

http://www.acad.sc.chula.ac.th/scholarship.php

Information & Application Form for ASEAN and Non-ASEAN Scholarship:
http://www.academic.chula.ac.th/newoaa/oaa_dag.html

Online Admission Application:
https://www.grad.chula.ac.th/index.php

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก