ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดที่ http://www.grad.chula.ac.th/th/admission.php


ทุนสนับสนุนการศึกษา ดูรายละเอียดที่ 
http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/c01_scholarship_education.php
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก