ภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมเป็นเครือข่ายของ TBRC เพื่อให้บริการชีววัสดุ

TBRC (Thailand Bioresource Research Center) เป็นศูนย์รวมครบวงจรของการบริการชีววัสดุที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ด้วยระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงทั้งในด้านการจัดเก็บรักษาชีววัสดุ การบริการฐานข้อมูลชีววัสดุ และการดำเนินการที่สอดคล้องรองรับกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

TBRC มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับกฎระเบียบนานาชาติในเรื่องการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในฐานะศูนย์ชีววัสดุของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีการจัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการชีววัสดุ การจัดทำรูปแบบข้อตกลงของการถ่ายโอนวัสดุทางชีวภาพ (Material Transfer Agreement) การบริหารจัดการเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวปฏิบัติของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ชีววัสดุในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ TBRC ยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการเก็บรักษาและให้บริการชีววัสดุ รวมทั้งความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลเฉพาะทาง ได้แก่ BCC TISTR SDBR รวมทั้ง MSCU ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย MSCU ให้บริการชีววัสดุและข้อมูลเฉพาะทาง โดยในปัจจุบันเน้นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น Acinetobacter sp. (MSCU 0418) Microbacterium sp. (MSCU 0422) หรือ Gordonia sp. (MSCU 0424) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน หรือ Methylobacterium sp. (MSCU 0454) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายฟีนอล หรือ Mycobacterium sp. (MSCU 0806) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายไพรีน เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สนใจชีววัสดุของหน่วยงานเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดและติดต่อ TBRC ได้ที่เวปไซต์: http://www.tbrcnetwork.org/, FB: TBRCNetwork.org, Line: TBRCnetwork, โทรศัพท์ 0  2117 8000-1 โทรสาร 0 2117 8003 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.