คณะเยี่ยมชมจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย