มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คณะเยี่ยมชมจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

คณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมและพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความร่วมมือในอนาคตกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย