นิสิตภาควิชาจุลชีววิทยาเป็นตัวแทนเข้าร่วม Asian Students Environment Platform 2017

นางสาววนัชพร หะขุนทด ได้รับทุนการศึกษาจาก AEON Evironment Foundation เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม Asian Students Environment Platform 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2560