ขั้นตอนการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. การติดต่อ
ภาควิชาจุลชีววิทยา อาคารมหาวชิรุณหิศ ชั้น 16 ห้องธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-218-5070 หรือ 02-218-5080
มือถือ 087-6794114
โทรสาร 02-2527576
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. การส่งตัวอย่างวิเคราะห์
2.1 ผู้รับบริการดูรายละเอียดวิธีการทดสอบ เครื่องมือวิเคราะห์ที่ให้บริการ อัตราค่าบริการ (คลิกที่นี่) หรือติดต่อสอบถามเทคนิคที่ต้องการ และราคาค่าใช้จ่ายที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-5070
มือถือ 087-6794114 หรือ 02-218-5080 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.2 ดาวโหลดแบบฟอร์มการขารับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
2.3 ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยตนเองและยื่นที่ อาคารมหาวชิรุณหิศ ชั้น 16 ห้องธุรการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.4 เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง และมอบสำเนาแบบฟอร์มการขอรับบริการวิเคราะห์ทดสอบ/การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ และใบคำขอรับผลวิเคราะห์ ให้แก่ผู้รับบริการเพื่อเป็นหลักฐานในการมารับผลการทดสอบ
2.5 ผู้รับบริการนำใบขอรับบริการไปชำระเงินที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ชั้น1 อาคารแถบ นีละนิธิ และนำใบเสร็จรับเงินมาให้นักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์เพื่อนัดวันรับผลการวิเคราะห์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ทดสอบ
ผู้รับบริการนำใบคำขอรับบริการซึ่งคิดค่าธรรมเนียมแล้ว ไปชำระเงินเต็มจำนวนต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ที่ชั้น 1 อาคารแถบ นีละนิธิ และนำใบเสร็จรับเงินมาให้นักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคระห์เพื่อนัดวันรับผลการวิเคราะห์

4. การรายงานผลการวิเคระห์/ทดสอบ
นักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคราะห์เป็นผู้ทดสอบตามวัตถุประสงค์ และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านตรวจสอบรับรองผลการวิเคราะห์ และนักวิทยาศาสตร์ผู้วิเคระห์ดำเนินการแจ้งผู้รับบริการเพื่อนัดรับผลวิเคราะห์

5. การรับผลวิเคราะห์
ผู้รับบริการ สามารถเลือกรับผลการวิเคราะห์ได้ 3 วิธีคือ

  • รับผลด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ได้แก่ใบเสร็จรับเงินและใบคำขอรับผลการวิเคราะห์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

  • รับผลทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องขอรับบริการได้ภายใน 4-21 วันทำการ หลังทำการส่งตัวอย่าง ขึ้นกับตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์

  • รับผลทางอีเมล์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบคำร้องขอรับบริการได้ภายใน 4-21 วันทำการ หลังทำการส่งตัวอย่าง ขึ้นกับตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์

กรณีเร่งด่วน รับผลวิเคราะห์ได้ภายใน 5 วันทำการ คิดค่าบริการเป็น 2 เท่าของอัตราที่กำหนด และถ้าต้องการผลในรูปแบบ CD คิดค่าบริการแผ่นละ 15 บาท หรือถ้าต้องการรูปผลการทดลองคิดเพิ่มรูปละ 5 บาท

ดาวโหลดเอกสาร

บัญชีอัตราการจัดเก็บค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบ ห้องปฏิบัติการงานบริการวิชาการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 

รหัส รายการ เครื่องมือ   ค่าบริการ (บาท)   หน่วย
 บุคลากรภายในจุฬาฯ    ราชการ    เอกชน 
  1. อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ค่าวิเคราะห์เซลล์ เครื่อง Flow Cytometer ยี่ห้อ Beckman Coulter รุ่น FC500 300
270
400
360
500
450
ต่อตัวอย่าง
  ค่าวิเคราะห์ผลโดยใช้ซ้อฟแวร์ FlowJo Software 100
90
150
135
200
180
ต่อชั่วโมง
  กล้องจุลทรรศน์ Inverted Fluorescent Microscope กล้องจุลทรรศน์ Inverted Fluorescent Microscope ยี่ห้อ Olympus รุ่น IX71 200
180
250
225
300
270
ต่อชั่วโมง
  เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR สำหรับไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย PCR 160
144
200
180
250
225
ต่อชั่วโมง
  ถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจลสำหรับ DNA, RNA และโปรตีน ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย Gel Documentation ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ราคาขึ้นกับชนิดตัวอย่าง  ต่อตัวอย่าง
  ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Lyophilizer 350
315
500
450
600
540
ต่อชั่วโมง
  บ่มเพาะเชื้อ Incubator shaker 400
360
600
540
800
720
ต่อวัน
  แยกตัวอย่างของเหลวออกจากของแข็งขนาดเล็ก Refrigerated centrifuge 300
270
400
360
500
450
ต่อชั่วโมง
  ระเหยสาร Rotary evaporator 250
225
350
315
450
405
ต่อชั่วโมง
  ตู้เขี่ยเชื้อ Laminar flow 200
180
300
270
400
360
ต่อชั่วโมง
  น้ำบริสุทธิ์ประเภทที่ 2   300
270
400
360
500
450
ต่อลิตร และนำภาชนะมาเอง
  เครื่องทำให้แตกด้วยความถี่เสียง Ultrasonic Processor        
  1. 1-5 หลอด   100
90
120
108
140
126
ต่อตัวอย่าง
  2. 6-10 หลอด   90
81
110
99
130
117
ต่อตัวอย่าง
  3. มากกว่า 10 หลอด   80
72
100
90
120
108
ต่อตัวอย่าง
  วัดค่าการดูดกลืนแสง UV-vis spectophotometer 150
135
250
225
350
315
ต่อชั่วโมง
  Fermenter          
    1. ค่าเสื่อมราคา Fermenter 5 ลิตร 1,200
1,080
1,500
1,350
150
135
ต่อวัน
    2. ค่าเสื่อมราคา Fermenter 10 ลิตร 1,700
1,530
2,000
1,800
2,300
2,070
ต่อวัน
    3. ค่าเสื่อมราคา Autoclave Fermenter 500
450
750
675
1,000
900
ต่อครั้ง
    4. ค่าเสื่อมราคาปั๊มลม Fermenter 200
180
400
360
600
540
ต่อวัน
    5. ค่าเสื่อมราคา Shaker Fermenter 200
180
400
360
600
540
ต่อวัน
    6. ค่าแรง Technician Fermenter 750
675
1,000
900
1,500
1,350
ต่อวัน
    7. ค่าน้ำ Fermenter 200
180
400
360
600
540
ต่อวัน
    8. ค่าไฟฟ้า Fermenter 800
720
1,200
1,080
1,600
1,440
ต่อวัน
    9. ค่าบริหารจัดการ Fermenter 1,000
900
1,500
1,350
2,000
1,800
ต่อวัน
หมายเหตุ   ในกรณีใช้เครื่อง Fermenter ค่าแรงกะดึก คิดเพิ่ม 1.5 เท่าของราคาที่กำหนด และค่าแรงเสาร์-อาทิตย์ คิดเพิ่ม 2 เท่าของราคาที่กำหนด
​ราคาการใช้เครื่อง Fermenter ยังไม่รวมค่า pH และ DO probe (ราคาตามตกลง)
ราคาการใช้เครื่อง Fermenter ขึ้นอยู่กับ mode of operation เป็น Batch หรือ fed-batch
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคานี้อาจมีการปรับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. อัตราค่าบริการทดสอบ
  ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งและเซลล์ปกติของมนุษย์โดยวิธี MTT หรือเทียบเท่า*   1,500
1,350
1,800
1,620
2,200
1,980
ต่อตัวอย่างต่อชนิดของเซลล์
  ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไลน์มะเร็งและเซลล์ปกติของมนุษย์โดยวิธี MTT เพื่อหาค่า Inhibitory Concentration 50   2,500
2,250
2,800
2,520
3,200
2,880
ต่อตัวอย่างต่อชนิดของเซลล์
  ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย          
    1. คัดแยกไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายจากตัวอย่างส่งตรวจ    1,200
1,080
1,500
1,350
1,800
1,720
ต่อสายพันธุ์
    2. แยกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายให้บริสุทธิ์    350
315
500
450
600
540
ต่อสายพันธุ์
    3. ถ่ายภาพไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย Microscope 350
315
500
450
600
540
ต่อสายพันธุ์
    4. จัดจำแนกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายด้วยเทคนิค molecular genetic และ polyphasic approach    2,800
2,520
3,200
2,880
3,800
3,420
ต่อสายพันธุ์
  การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ยีสต์และรา)   1,000
900
1,200
1,080
1,500
1,350
ต่อสายพันธุ์
  ทำเชื้อแห้งภายใต้ความเย็นและสุญญากาศในหลอดแอมพูล Freeze dryer 2,700
2,430
3,000
2,700
3,600
3,240
ต่อสายพันธุ์ (6 แอมพูล)
  วิเคราะห์ปริมาณไขมันหรือน้ำมันพืช TLC-FID 300
270
400
360
500
450
ต่อตัวอย่าง
  วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปิโตรเลียม TLC-FID 300
270
400
360
500
450
ต่อตัวอย่าง
  วิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปิโตรเลียมทั้งหมด Oil analyzer 300
270
400
360
500
450
ต่อตัวอย่าง
  คัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น แบคทีเรียสร้างสารลดแรงตึงผิว แบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม แบคทีเรียผลิตกรดแลกติก   10,000-20,000
9,000-18,000
15,000-25,000
13,500-23,500
20,000-35,000
18,000-31,500
ต่อสายพันธุ์
หมายเหตุ    การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TLC-FID และ Oil analyzer คิดค่าเปิดเครื่องชั่วโมงละ 100 บาท
ราคาสำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่านำแบคทีเรียไปใช้ในงานวิจัยหรือใช้เพื่อการค้า
ระยะเวลาแปลผลขึ้นอยู่กับชนิดตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ (4-21 วัน)
ในกรณีเร่งด่วน คิดราคาเพิ่ม 2 เท่าของราคาที่กำหนด
ในกรณีต้องการผลในรูปแบบ CD คิดค่าบริการแผ่นละ 15 บาท หรือถ้าต้องการรูปผลคิดเพิ่มรูปละ 5 บาท
ออกผลการทดสอบ 1 ภาษา ถ้าต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคิดเพิ่ม 100 บาท
ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และราคานี้อาจมีการปรับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวโหลดเอกสาร