อ.ดร.ศิตา วีรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับ "Autophagy: รางวัลโนเบล อดอาหารป้องกันโรค..จริงหรือ?"