Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

กิจกรรมสัมพันธ์

เป้าประสงค์หลักของภาควิชา ซึ่งสอดคล้องกับของคณะวิทยาศาสตร์ คือการสนับสนุนการเป็นเสาหลักด้านการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นกําลังคนรุ่นใหม่ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคด้านวิชาการ และการวิจัย เป็นผู้นําทางด้านจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมและจุลชีววิทยาของชุมชน สังคม และประเทศในการผลิตความรู้ขั้นพื้นฐานและ ขั้นประยุกต์เพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วนทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลรับผิดชอบผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม และสาขาจุลชีววิทยา ที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยบัณฑิตและงานวิจัยของภาควิชาจุลชีววิทยานั้นจะมุ่งเน้นความรู้ขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต์เกี่ยวกับจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ นอกจากนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยายังมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้เหตุผล ในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม บัณฑิตทุกคน จะออกไปรับใช้สังคม ช่วยเสริมสร้างคนและสังคมไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ และร่วมมือได้อย่างทัดเทียมและยั่งยืนในสังคมโลก

เพื่อบรรลุการสนับสนุนการศึกษาและวิจัย และส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยของภาควิชาฯ อย่างยั่งยืน ภาควิชาฯ มีความจำเป็นต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร สนับสนุน ผลักดัน สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมกิจกรรม การเรียนการสอน งานวิจัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและชุมชน รวมถึงระดมทุนกิจกรรมข้างต้น และเพื่อพัฒนา ซ่อมแซมปรับปรุง และเพิ่มเติมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะและสภาพทางกายภาพ ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน

ภาควิชาฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้มีอุปการะคุณ และนิสิตเก่าทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร ภาควิชาจุลชีววิทยา กิจกรรมของโครงการ และยินดีรับความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือ เพื่อให้กิจกรรมของภาควิชาฯ สําเร็จและดําเนินการ ไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ท่านสามารถบริจาคเงินเข้า “กองทุนสนับสนุนภาควิชาจุลชีววิทยา” ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามวิธีบริจาคที่แนบมา “ทั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินโดยสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “100 ปี วิทยาฯ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-5518-53-5 หรือมอบเป็นเงินสด หรือเช็คโดยตรง ได้ที่ “สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ภาควิชาจุลชีววิทยา” ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณและนิสิตเก่าทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ที่สนับสนุนภาควิชาฯ มาโดยตลอด

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร

2. จัดกิจกรรม/บริการ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์กับภาควิชาฯ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม
พันธกิจ

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางภาควิชาฯ และของชมรม ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เวบไซต์ เฟสบุ๊ค จดหมายข่าว และสื่อวิทยุ สร้างความสนใจและกระตุ้น ให้นิสิตบุคลากร เก่าและปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของภาควิชาฯ

2. ฐานข้อมูลสมาชิกทั้งหมด

3. จัดระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร และการพัฒนาภาควิชาของเราแบบยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม

4. ช่องทางการรับบริจาค

ทางเลือกที่หนึ่ง. บริจาคโดยตรงเข้ากองทุนภาควิชาฯ (สําหรับท่านที่ไม่ประสงค์หักภาษี)
ติดต่อคณะทํางานระดมทุนภาควิชาฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ธนียวัน suthep.t@chula.ac.th
อาจารย์ ดร.นราพร สมบูรณ์นะ naraporn.s@chula.ac.th
คุณกิตติพงศ์ โพธิ์ประธีป โทร. 02 218 5070-1

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
402-521992-1

ทางเลือกที่สอง. บริจาคเข้าภาควิชาฯ ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ (สําหรับท่านที่ประสงค์หักภาษีและพึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามประเภทของการบริจาค ดังได้ระบุในข้อมูลเว็บหน้าร่วมแรงร่วมใจ และในเอกสารดาวน์โหลด)

สั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “100 ปี วิทยาฯ”


ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์
สภากาชาดไทย
045-5518-53-5


โดยส่งรายละเอียดแบบแสดงความจำนงบริจาคพร้อมสำเนาใบนำฝากเงินมาที่คณะวิทยาศาสตร์
โทรสาร 0 2218 5000-1 หรือ มอบเป็นเงินสด หรือเช็คได้โดยตรงที่ “สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์” คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ แสดงความจำนงผ่านเบอร์โทร 0 2218 5555 ซึ่งมีเครื่องตอบรับ 24 ชั่วโมง หรือเบอร์โทร 0 2218 5070-1 และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้

หมายเหตุ ใบเสร็จรับเงิน (กรณีบริจาคเป็นเช็คหรือเงินสด) และหนังสือขอบคุณจากคณะฯ (กรณีบริจาคเป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์) สามารถนำไปลดวงเงินในการเสียภาษีเงินได้สูงสุด 2 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547

ผู้ที่บริจาคเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จะได้รับใบเสร็จ ซึ่งสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ .............. .......
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 218 5070-1 โทรสาร 02 252 7576

“สมทบทุนภาควิชา สู่อาคารศูนย์นวัตกรรมฯ และการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้”

 

26 มี.ค. 54 สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์
8 เม.ย. 54 – 7 มิ.ย. 54 เรียนเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อใช้ในเว็บไซต์ ของที่ระลึก
  และกิจกรรมต่างๆของภาควิชาฯ
ส่งผลงานประกวดที่ชั้น ๔ อาคารแถบ นีละนิธิ ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ
ข้อบังคับ เลือกใช้ได้สามสี
สีชมพู สีเหลือง สีเขียว
ผู้ชนะเลิศ ได้ประกาศนียบัตรและเช็คของขวัญ
9 เม.ย. 54

พบปะศิษย์เก่าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาาฯ

  บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์
ปลายปี 2555 ภาควิชาฯ จะทำการย้ายสถานที่ตั้งมาที่ชั้น 13-20 อาคารศูนย์นวัตกรรมฯ


สัญลักษณ์ภาควิชาจุลชีววิทยา

(ภาพสัญลักษณ์)
สีชมพ หมายถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สีเหลือง หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
  สีเขียว หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปรองดองกัน
(ไฟล์แนบ)
Template slide for power point presentation


ของที่ระลึกภาควิชาจุลชีววิทยา

เข็มกลัดสัญลักษณ์ภาควิชาฯ
ที่ทับกระดาษสัญลักษณ์ภาควิชาฯ
เทศกาลปีใหม่

 

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสัมพันธ์  :วัตถุประสงค์ พันธกิจ สัญลักษณ์ภาควิชาฯ ของที่ระลึกภาควิชาฯ
ทำบุญ  :ทำบุญปีใหม่ ทำบุญวันเกิดของท่านกับภาควิชาฯ ทำบุญวันเกิดของภาควิชาฯ
เกี่ยวก้อยชาวจุลฯ  :กิจกรรม ทันข่าว บัตรเครดิตภาควิชาฯ  สัญลักษณ์ภาควิชาฯ ของที่ระลึกภาควิชาฯ สมัครสมาชิก อัพเดทข้อมูล
ร่วมแรงร่วมใจ  :รูปแบบการสนับสนุน สิทธิประโยชน์
ที่อยู่ติดต่อ  :ติดต่อภาควิชาฯ วิธีการบริจาค ผู้บริหาร คณะกรรมการ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น อาคารแถบ นีละนิธิ

โทรศัพท์ 02 218 5070-1  โทรสาร 02 252 7576  อีเมล์ cumicro.alumni@hotmail.com