ขอแนะนำหนังสือกระบวนการผลิตทางชีวภาพ และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทางชีวภาพขั้นสูง โดย รศ.ดร.สุชาดา จันทร์ประทีบ นภาธร
ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
นิสิตได้รับทุนการศึกษาไปดูงานในประเทศญี่ปุ่น
นางสาววนัชพร หะขุนทด ได้รับทุนการศึกษาจาก AEON Evironment Foundation เป็นตัวแทนเข้าร่วม Asian Students Environment Platform 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนเครือข่ายการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนเครือข่ายการเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นพยาน
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์ ที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2560
ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์ ที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2560
ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ฯ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ฯ เป็นจำนวน 2,334,000 บาท
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศ. ดร.ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2532
นิสิตได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Three Minute Thesis (3MT)
นางสาวอาทิมา ปุญญวา นิสิตปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Bacterial Dye Sensitized Solar Cells” ได้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย (Final round) และนางวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตระดับปริญญาเอก จากหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสารและของเสียอันตราย (นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Bio-based solution for oil spill clean-up” ได้รับรางวัล Popular Vote
ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
ภาควิชาจุลชีววิทยา เปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
No result...
No result...